facebook
Příjemnou noc, je pondělí 23.9.2019 a svátek slaví Berta

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu


Ilustrační fotografie


Zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebývá právě snadnou záležitostí za situace, kdy se údaj týká osoby, která již daný byt či dům neužívá, ale zároveň si nepožádá o zrušení trvalého pobytu. Následně pak vlastník daného objektu může řešit problém s exekucí postižením movitých věcí nařízenou proti dotyčnému, který má stále trvalý pobyt v daném bytě, ačkoli se již dávno odstěhoval.

 

Zákon o evidenci obyvatel upravuje postup pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, o které musí požádat vlastník objektu. Vlastník musí prokázat, že došlo k zániku užívacího práva občana k danému objektu nebo že jej již neužívá. Vlastník podává žádost u tzv. ohlašovny, kterou je zjednodušeně řečeno obecní úřad. Na podkladě žádosti zahájí ohlašovna správní řízení.

 

Vlastník objektu prokazuje zánik užívacího práva zpravidla listinou (např. předávací protokol sepsaný při ukončení nájmu bytu). Může však nastat případ, kdy jakákoli listina o zániku užívacího práva chybí a vlastník je tak povinen prokázat jiným způsobem, že se daný občan odstěhoval. Vlastník objektu tak musí navrhnout např. výslech svědků, nejčastěji sousedů, kteří potvrdí, že se dotyčná osoba na dané adrese již nevyskytuje. Tím se může celý průběh řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu značně prodloužit.  

Sleva z nájemného v bytu

Nájemce bytu je slabší stranou v nájemním vztahu, proto mu zákon poskytuje některá ustanovení na jeho ochranu. Jedním z takových ustanovení je právě i ta klauzule upravující slevu z nájemného v bytu.

Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu

Dle stávající právní úpravy platné do 31. 12. 2013 jsou pronajímatelé bytů povinni zajistit nájemci určitý druh bytové náhrady ve stanovených případech zrušení nájemního vztahu. Jedná se o situace, kdy pronajímatel vypoví nájemní ...

Nárok manžela na zděděný dům Nárok manžela na zděděný dům

Nabývají-li manželé za manželství majetek, stává se takový majetek součástí jejich společného jmění manželů. A to bez ohledu na to, jestli získá majetek pouze jeden z manželů nebo oba společně. Existují však zákonné výjimky, podle kterých ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka