facebook
Dobré dopoledne, je úterý 21.3.2023 a svátek slaví Radek

Vypořádání společného jmění manželů dohodou od 1.1.2014


Ilustrační fotografie


S účinností od 1.1.2014 se budou nejen občanskoprávní vztahy řídit zcela novou právní úpravou občanského zákoníku. Mimo jiné je obsahem tohoto právní předpisu i právní úprava vypořádání společného jmění manželů.

K vypořádání společného jmění manželů bude docházet pro případ jeho zrušení, zániku nebo dojde-li k zúžení původního rozsahu. Provede se likvidace společných práv a povinností, a to vypořádáním.  Bude-li vypořádání provedeno formou dohody, budou se její účinky vztahovat ke dni, ke kterému bylo společné jmění manželů zrušeno, zúženo nebo zaniklo. Výjimkou budou práva, která se zapisují do veřejného seznamu (např. katastr nemovitostí). Ve vztahu k těmto právům nastanou účinky dnem zápisu do takového seznamu.

Nová právní úprava poskytuje oproti té stávající vyšší ochranu třetím osobám, neboť stanoví, že vypořádáním společného jmění manželů nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Jestliže by tato zásada nebyla dodržena, může se dotčená třetí osoba domáhat, aby bylo soudem rozhodnuto, že dané vypořádání není ve vztahu k tomuto účastníku účinné.

Je-li společné jmění manželů vypořádáváno dohodou, stanoví zákon písemnou formu, jestliže k jejímu uzavření dochází za trvání manželství nebo je předmětem vypořádání věc, pro kterou je stanovena písemná forma v případě smlouvy o převodu vlastnického práva. V ostatních případech není nutné uzavírat dohodu o vypořádání společného jmění manželů písemně, avšak lze to jedině doporučit. Manželé si v takové situaci alespoň vystaví potvrzení o způsobu, obsahu a rozsahu vypořádání, požádá-li o to jeden druhého.

Nová právní úprava stanovení styku rodiče s dítětem od 1.1.2014 Nová právní úprava stanovení styku rodiče s dítětem od 1.1.2014

Nežijí-li rodiče dítěte ve společné domácnosti, je vhodné, aby byl upraven styk s dítětem pro toho rodiče, kterému nebylo svěřeno do výchovy. V současné době je tato problematika upravena zákonem o rodině. S příchodem nového...

Vypořádání společného jmění manželů soudem od 1. 1. 2014 Vypořádání společného jmění manželů soudem od 1. 1. 2014

V tomto článku se zaměříme na to, jakým způsobem je od 1. 1. 2014 upraveno vypořádání společného jmění manželů soudem. K soudnímu řízení dojde v případě, že se manželé na vypořádání svého majetku a závazků nedohodnou.

Výživné rozvedeného manžela podle nového občanského zákoníku Výživné na dítě podle nového občanského zákoníku

O výživné může požádat rozvedený manžel. Podmínkou jeho nároku je skutečnost, že není schopen sám se živit a příčinou je právě zaniklé manželství. Konkrétní výše není stanovena a je ponecháno obecné vyjádření výše výživného tak...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka