facebook
Dobré poledne, je středa 4.10.2023 a svátek slaví František

Vypořádání společného jmění manželů dohodou od 1.1.2014


Ilustrační fotografie


S účinností od 1.1.2014 se budou nejen občanskoprávní vztahy řídit zcela novou právní úpravou občanského zákoníku. Mimo jiné je obsahem tohoto právní předpisu i právní úprava vypořádání společného jmění manželů.

K vypořádání společného jmění manželů bude docházet pro případ jeho zrušení, zániku nebo dojde-li k zúžení původního rozsahu. Provede se likvidace společných práv a povinností, a to vypořádáním.  Bude-li vypořádání provedeno formou dohody, budou se její účinky vztahovat ke dni, ke kterému bylo společné jmění manželů zrušeno, zúženo nebo zaniklo. Výjimkou budou práva, která se zapisují do veřejného seznamu (např. katastr nemovitostí). Ve vztahu k těmto právům nastanou účinky dnem zápisu do takového seznamu.

Nová právní úprava poskytuje oproti té stávající vyšší ochranu třetím osobám, neboť stanoví, že vypořádáním společného jmění manželů nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Jestliže by tato zásada nebyla dodržena, může se dotčená třetí osoba domáhat, aby bylo soudem rozhodnuto, že dané vypořádání není ve vztahu k tomuto účastníku účinné.

Je-li společné jmění manželů vypořádáváno dohodou, stanoví zákon písemnou formu, jestliže k jejímu uzavření dochází za trvání manželství nebo je předmětem vypořádání věc, pro kterou je stanovena písemná forma v případě smlouvy o převodu vlastnického práva. V ostatních případech není nutné uzavírat dohodu o vypořádání společného jmění manželů písemně, avšak lze to jedině doporučit. Manželé si v takové situaci alespoň vystaví potvrzení o způsobu, obsahu a rozsahu vypořádání, požádá-li o to jeden druhého.

Souhlas k uveřejnění fotografií dítěte

Každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i svého soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Tuto ochranu zajišťuje občanský zákoník.

Vymáhání výživného zákazem řízení vozidel

Maminkám svitla naděje, že vymáhání dlužného výživného bude snadnější. Bohužel se množí případy, kdy povinný z vyživovací povinnosti, výživné dobrovolně nehradí. Dluh na výživném narůstá, otec nemá žádný majetek, nepracuje, popř....

Souhlas rodičů s ošetřením dítěte

Souhlas rodičů s ošetřením dítěte se obligatorně vyžadoval, jestliže se má nezletilému dítěti dostat takového ošetření, které může negativně ovlivnit jeho zdravotní stav nebo kvalitu jeho života. S ohledem na tuto obecnou...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka