facebook
Dobrý podvečer, je pátek 14.6.2024 a svátek slaví Vít

Nová právní úprava stanovení styku rodiče s dítětem od 1.1.2014


Ilustrační fotografie


Nežijí-li rodiče dítěte ve společné domácnosti, je vhodné, aby byl upraven styk s dítětem pro toho rodiče, kterému nebylo svěřeno do výchovy. V současné době je tato problematika upravena zákonem o rodině. S příchodem nového občanského zákoníku však budou rodinné vztahy včetně určení styku s rodičem upraveny v tomto novém právním předpisu, s jehož účinností se počítá od 1.1.2014.

V porovnání se stávající právní úpravou je ta nová obsáhlejší. Novou právní úpravou jsou již stanovena pravidla pro sjednávání dohod o úpravě styku s nezletilým dítětem. Je zde výslovně zakotveno právo dítěte na styk s rodičem, jakož i právo druhého rodiče stýkat se s dítětem. Zároveň je uložena povinnost pro rodiče, který má dítě v péči, aby aktivně přispíval k naplňování styku dítěte s druhým rodičem. Tato výslovná úprava je motivována zejména stávajícími problémy z praxe, kdy tomuto někteří rodiče spíše bránili. Na příště tak bude povinen styk s dítětem umožnit, ledaže by soud takový styk omezil nebo zakázal.

Nový občanský zákoník se snaží motivovat rodiče k vzájemné spolupráci. Rodič, který má dítě v péči je tak povinen zdržet se všeho, co může narušovat vztah dítěte a rodičů a co by mohlo ztěžovat výchovu dítěte. Nově je druhému rodiči dána přímo možnost, aby se obrátil na soud a požádal o změnu rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy, jestliže rodič, který má dítě v péči bezdůvodně trvale nebo opakovaně brání druhému rodiči ve styku s dítětem. Zároveň je dána pro oba rodiče povinnost, aby si navzájem sdělovali veškeré podstatné informace týkající se dítěte.

Právo a povinnost na osobní styk s dítětem nelze převést na někoho jiného a rodiče tak nemohou tímto výkonem pověřit jinou osobu. Styk s dítětem je totiž chápán jako jedno ze základních práv, ale i povinností mezi rodiči a dětmi. Primárně by se rodiče, kteří spolu nežijí, měli na styku s dítětem dohodnout. Není-li to možné nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte, rozhodne soud, který má nově možnost určit i podmínky styku. V rámci podmínek může zejména stanovit místo, kde má ke styku docházet a označit osoby, které se mohou nebo naopak nemohou styku účastnit.

Výživné rozvedeného manžela Výživné rozvedeného manžela

Za trvání manželství mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost, a to takovou, aby jejich majetková a kulturní úroveň byla srovnatelná. Mají-li manželé v této otázce mezi sebou spory a například manžel nezajistí své manželce stejnou ...

Výživné při střídavé péči Výživné při střídavé péči

Při střídavé péči se rodiče dítěte střídají v dohodnutých nebo soudem určených intervalech ve výchově dítěte. Faktická péče o dítě je tak rovnoměrně rozdělena mezi oba rodiče. Jak je to ale s výživným na dítě? A platí se vůbec?

Právní domněnky otcovství

Již tradičně se od doby římského práva vychází ze skutečnosti, že matka dítěte je vždy jistá.  S určením otcovství to již tak zřejmé být nemusí a případná neshoda může vést až k soudnímu řízení. V prvé řadě se při určení otcovství řídíme ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka