facebook
Dobré odpoledne, je sobota 12.6.2021 a svátek slaví Antonie

Nová právní úprava stanovení styku rodiče s dítětem od 1.1.2014


Ilustrační fotografie


Nežijí-li rodiče dítěte ve společné domácnosti, je vhodné, aby byl upraven styk s dítětem pro toho rodiče, kterému nebylo svěřeno do výchovy. V současné době je tato problematika upravena zákonem o rodině. S příchodem nového občanského zákoníku však budou rodinné vztahy včetně určení styku s rodičem upraveny v tomto novém právním předpisu, s jehož účinností se počítá od 1.1.2014.

V porovnání se stávající právní úpravou je ta nová obsáhlejší. Novou právní úpravou jsou již stanovena pravidla pro sjednávání dohod o úpravě styku s nezletilým dítětem. Je zde výslovně zakotveno právo dítěte na styk s rodičem, jakož i právo druhého rodiče stýkat se s dítětem. Zároveň je uložena povinnost pro rodiče, který má dítě v péči, aby aktivně přispíval k naplňování styku dítěte s druhým rodičem. Tato výslovná úprava je motivována zejména stávajícími problémy z praxe, kdy tomuto někteří rodiče spíše bránili. Na příště tak bude povinen styk s dítětem umožnit, ledaže by soud takový styk omezil nebo zakázal.

Nový občanský zákoník se snaží motivovat rodiče k vzájemné spolupráci. Rodič, který má dítě v péči je tak povinen zdržet se všeho, co může narušovat vztah dítěte a rodičů a co by mohlo ztěžovat výchovu dítěte. Nově je druhému rodiči dána přímo možnost, aby se obrátil na soud a požádal o změnu rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy, jestliže rodič, který má dítě v péči bezdůvodně trvale nebo opakovaně brání druhému rodiči ve styku s dítětem. Zároveň je dána pro oba rodiče povinnost, aby si navzájem sdělovali veškeré podstatné informace týkající se dítěte.

Právo a povinnost na osobní styk s dítětem nelze převést na někoho jiného a rodiče tak nemohou tímto výkonem pověřit jinou osobu. Styk s dítětem je totiž chápán jako jedno ze základních práv, ale i povinností mezi rodiči a dětmi. Primárně by se rodiče, kteří spolu nežijí, měli na styku s dítětem dohodnout. Není-li to možné nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte, rozhodne soud, který má nově možnost určit i podmínky styku. V rámci podmínek může zejména stanovit místo, kde má ke styku docházet a označit osoby, které se mohou nebo naopak nemohou styku účastnit.

Vypořádání společného jmění manželů dohodou od 1.1.2014 Vypořádání společného jmění manželů dohodou od 1.1.2014

S účinností od 1.1.2014 se budou nejen občanskoprávní vztahy řídit zcela novou právní úpravou občanského zákoníku. Mimo jiné je obsahem tohoto právní předpisu i právní úprava vypořádání společného jmění manželů.

Vypořádání společného jmění manželů soudem od 1. 1. 2014 Vypořádání společného jmění manželů soudem od 1. 1. 2014

V tomto článku se zaměříme na to, jakým způsobem je od 1. 1. 2014 upraveno vypořádání společného jmění manželů soudem. K soudnímu řízení dojde v případě, že se manželé na vypořádání svého majetku a závazků nedohodnou.

Výživné rozvedeného manžela podle nového občanského zákoníku Výživné na dítě podle nového občanského zákoníku

O výživné může požádat rozvedený manžel. Podmínkou jeho nároku je skutečnost, že není schopen sám se živit a příčinou je právě zaniklé manželství. Konkrétní výše není stanovena a je ponecháno obecné vyjádření výše výživného tak...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka