facebook
Dobré odpoledne, je sobota 18.11.2017 a svátek slaví Romana

Nová právní úprava stanovení styku rodiče s dítětem od 1.1.2014


Ilustrační fotografie


Nežijí-li rodiče dítěte ve společné domácnosti, je vhodné, aby byl upraven styk s dítětem pro toho rodiče, kterému nebylo svěřeno do výchovy. V současné době je tato problematika upravena zákonem o rodině. S příchodem nového občanského zákoníku však budou rodinné vztahy včetně určení styku s rodičem upraveny v tomto novém právním předpisu, s jehož účinností se počítá od 1.1.2014.

V porovnání se stávající právní úpravou je ta nová obsáhlejší. Novou právní úpravou jsou již stanovena pravidla pro sjednávání dohod o úpravě styku s nezletilým dítětem. Je zde výslovně zakotveno právo dítěte na styk s rodičem, jakož i právo druhého rodiče stýkat se s dítětem. Zároveň je uložena povinnost pro rodiče, který má dítě v péči, aby aktivně přispíval k naplňování styku dítěte s druhým rodičem. Tato výslovná úprava je motivována zejména stávajícími problémy z praxe, kdy tomuto někteří rodiče spíše bránili. Na příště tak bude povinen styk s dítětem umožnit, ledaže by soud takový styk omezil nebo zakázal.

Nový občanský zákoník se snaží motivovat rodiče k vzájemné spolupráci. Rodič, který má dítě v péči je tak povinen zdržet se všeho, co může narušovat vztah dítěte a rodičů a co by mohlo ztěžovat výchovu dítěte. Nově je druhému rodiči dána přímo možnost, aby se obrátil na soud a požádal o změnu rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy, jestliže rodič, který má dítě v péči bezdůvodně trvale nebo opakovaně brání druhému rodiči ve styku s dítětem. Zároveň je dána pro oba rodiče povinnost, aby si navzájem sdělovali veškeré podstatné informace týkající se dítěte.

Právo a povinnost na osobní styk s dítětem nelze převést na někoho jiného a rodiče tak nemohou tímto výkonem pověřit jinou osobu. Styk s dítětem je totiž chápán jako jedno ze základních práv, ale i povinností mezi rodiči a dětmi. Primárně by se rodiče, kteří spolu nežijí, měli na styku s dítětem dohodnout. Není-li to možné nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte, rozhodne soud, který má nově možnost určit i podmínky styku. V rámci podmínek může zejména stanovit místo, kde má ke styku docházet a označit osoby, které se mohou nebo naopak nemohou styku účastnit. Rodičovství během studia vysoké školy Rodičovství během studia vysoké školy

Rodičovství během studia vysoké školy mohlo sebou přinášet mnoho následných komplikací v podobě prodloužení doby studia s případnou povinností platit poplatek za delší studium. Nebylo zároveň jednoduché studium přerušit, vždy...

Souhlas k uveřejnění fotografií dítěte

Každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i svého soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Tuto ochranu zajišťuje občanský zákoník.

Vymáhání výživného zákazem řízení vozidel

Maminkám svitla naděje, že vymáhání dlužného výživného bude snadnější. Bohužel se množí případy, kdy povinný z vyživovací povinnosti, výživné dobrovolně nehradí. Dluh na výživném narůstá, otec nemá žádný majetek, nepracuje, popř....

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka