facebook
Příjemnou noc, je úterý 18.6.2024 a svátek slaví Leoš

Žádost o podporu při rekvalifikaci


Ilustrační fotografie


Právo na podporu při rekvalifikaci má pouze osoba, která je vedena jako uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce a nepobírá starobní důchod. Nezbytnou podmínkou je, že se uchazeč o zaměstnání zúčastní rekvalifikace, kterou zajišťuje krajská pobočka úřadu práce. Rekvalifikace je nabízena v celé řadě oborů a žadatel si tak může vybrat podle svých požadavků a potřeb, samozřejmě s přihlédnutím k obsazenosti a kapacitě daného kurzu.


Žádost o podporu při rekvalifikaci je nezbytné podat u příslušné krajské pobočky úřadu práce. Úřad práce zahájí na podkladě žádosti správní řízení a vydá rozhodnutí. Úřad práce podanou žádost přezkoumá zejména z hlediska toho, zda je vybraná rekvalifikace pro žadatele potřebná a účelná a jestli se tak v důsledku získání nových znalostí uchazeč lépe uplatní na trhu práce. Žadatel musí být rovněž zdravotně způsobilý a v případě některých kurzů musí splňovat i kvalifikační předpoklady.


Jestliže úřad práce schválí uchazeči jeho žádost o podporu při rekvalifikaci a tento se rekvalifikace zúčastní, poskytne mu úřad podporu při rekvalifikaci ve výši 60% průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého dosahoval v předchozím zaměstnání. Zároveň úřad práce hradí náklady za danou rekvalifikaci. Žadatel je povinen uzavřít s úřadem práce před absolvováním rekvalifikačního kurzu dohodu o rekvalifikaci. V dohodě se žadatel zavazuje k úhradě nákladů rekvalifikace, jestliže bez vážných důvodů nedokončí vybraný kurz nebo nenastoupí do nového zaměstnání, které je v souladu s nově získanou kvalifikací.

Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jedna z dávek státní sociální podpory, která se poskytuje na základě zákonem stanovených podmínek při nedostatku prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením. Žádost o příspěvek na bydlení podává vlastník nebo ...

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka