facebook
Dobré ráno, je pátek 15.11.2019 a svátek slaví Leopold

Žádost o podporu při rekvalifikaci


Ilustrační fotografie


Právo na podporu při rekvalifikaci má pouze osoba, která je vedena jako uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce a nepobírá starobní důchod. Nezbytnou podmínkou je, že se uchazeč o zaměstnání zúčastní rekvalifikace, kterou zajišťuje krajská pobočka úřadu práce. Rekvalifikace je nabízena v celé řadě oborů a žadatel si tak může vybrat podle svých požadavků a potřeb, samozřejmě s přihlédnutím k obsazenosti a kapacitě daného kurzu.


Žádost o podporu při rekvalifikaci je nezbytné podat u příslušné krajské pobočky úřadu práce. Úřad práce zahájí na podkladě žádosti správní řízení a vydá rozhodnutí. Úřad práce podanou žádost přezkoumá zejména z hlediska toho, zda je vybraná rekvalifikace pro žadatele potřebná a účelná a jestli se tak v důsledku získání nových znalostí uchazeč lépe uplatní na trhu práce. Žadatel musí být rovněž zdravotně způsobilý a v případě některých kurzů musí splňovat i kvalifikační předpoklady.


Jestliže úřad práce schválí uchazeči jeho žádost o podporu při rekvalifikaci a tento se rekvalifikace zúčastní, poskytne mu úřad podporu při rekvalifikaci ve výši 60% průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého dosahoval v předchozím zaměstnání. Zároveň úřad práce hradí náklady za danou rekvalifikaci. Žadatel je povinen uzavřít s úřadem práce před absolvováním rekvalifikačního kurzu dohodu o rekvalifikaci. V dohodě se žadatel zavazuje k úhradě nákladů rekvalifikace, jestliže bez vážných důvodů nedokončí vybraný kurz nebo nenastoupí do nového zaměstnání, které je v souladu s nově získanou kvalifikací.

Přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti

Současná právní úprava nemocenské spíše motivuje zaměstnance k tomu, aby pokud možno nebyl ve stavu pracovní neschopnosti. V důsledku toho raději chodí do zaměstnání i během nemoci, popřípadě si pro nezbytně nutnou dobu léčení čerpá dovolenou.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce, jestliže splňuje následující podmínky. Základní podmínkou úspěšné žádosti je, že tento uchazeč získal v posledních dvou letech...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka