facebook
Dobré dopoledne, je neděle 25.8.2019 a svátek slaví Radim

Žádost o podporu při rekvalifikaci


Ilustrační fotografie


Právo na podporu při rekvalifikaci má pouze osoba, která je vedena jako uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce a nepobírá starobní důchod. Nezbytnou podmínkou je, že se uchazeč o zaměstnání zúčastní rekvalifikace, kterou zajišťuje krajská pobočka úřadu práce. Rekvalifikace je nabízena v celé řadě oborů a žadatel si tak může vybrat podle svých požadavků a potřeb, samozřejmě s přihlédnutím k obsazenosti a kapacitě daného kurzu.


Žádost o podporu při rekvalifikaci je nezbytné podat u příslušné krajské pobočky úřadu práce. Úřad práce zahájí na podkladě žádosti správní řízení a vydá rozhodnutí. Úřad práce podanou žádost přezkoumá zejména z hlediska toho, zda je vybraná rekvalifikace pro žadatele potřebná a účelná a jestli se tak v důsledku získání nových znalostí uchazeč lépe uplatní na trhu práce. Žadatel musí být rovněž zdravotně způsobilý a v případě některých kurzů musí splňovat i kvalifikační předpoklady.


Jestliže úřad práce schválí uchazeči jeho žádost o podporu při rekvalifikaci a tento se rekvalifikace zúčastní, poskytne mu úřad podporu při rekvalifikaci ve výši 60% průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého dosahoval v předchozím zaměstnání. Zároveň úřad práce hradí náklady za danou rekvalifikaci. Žadatel je povinen uzavřít s úřadem práce před absolvováním rekvalifikačního kurzu dohodu o rekvalifikaci. V dohodě se žadatel zavazuje k úhradě nákladů rekvalifikace, jestliže bez vážných důvodů nedokončí vybraný kurz nebo nenastoupí do nového zaměstnání, které je v souladu s nově získanou kvalifikací.

 Peněžitá pomoc v mateřství Peněžitá pomoc v mateřství

Základním zajištěním příjmů nastávající maminky a matky na mateřské dovolené je peněžitá pomoc v mateřství. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění alespoň...

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je opakující se dávka státní sociální podpory, která má zajistit ekonomické podmínky pro péči o dítě až do čtyř let. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který řádně, celodenně a osobně pečuje o dítě do čtyř let věku.

Ukončení placení výživného

Celá řada rodičů majících určenou vyživovací povinnost ke svému dítěti se domnívá, že mohou automaticky ukončit placení výživného, jakmile jejich dítě starší osmnácti let ukončí studium.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka