facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 29.10.2020 a svátek slaví Tadeáš

Darovací daň - její výše a osvobození od daně


Ilustrační fotografie


Darovací daň se odvádí z ceny bezplatně nabytého majetku. Cena majetku se určuje podle pravidel stanovených zákonem o oceňování majetku, nejčastěji znaleckým posudkem. Od takto stanovené ceny majetku se odečtou dluhy s majetkem spojené, clo a daň uhrazená při dovozu ze zahraničí, jde-li o dovezený dar.


Výše daně je zákonem vyměřena procentuálně z ceny zdaňovaného majetku. Procentní výměra sazby darovací daně je odvislá od hodnoty darovaného majetku a sazebník je ještě dále rozdělen podle skupin dárců a obdarovaných. Pro účely zákona jsou totiž osoby rozděleny do tří skupin podle vztahu plátce daně k dárci nebo obdarovanému (podle toho, který z nich má daňovou povinnost). Do první skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Druhou skupinu tvoří sourozenci, synovci, neteře, tety a strýcové, zeťové, snachy, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a na závěr i osoby, které s dárcem (obdarovaným) žily nejméně jeden rok před převodem majetku a zároveň společně hospodařily nebo byly vázány výživou. V třetí skupině jsou pak ostatní fyzické a právnické osoby.

 

Pro případy bezúplatného převodu majetku mezi osobami zařazenými do první a druhé skupiny platí osvobození od darovací daně. Za těchto okolností se proto ani nemusí podávat daňové přiznání a oceňovat nabytý majetek. Ostatní převody jsou zdaněny darovací daní v rozmezí od 7% do 40% s připočtením odstupňované pevné části darovací daně, která činí částku od 70.000,-Kč do 12.460.000,-Kč.

Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce


Dítě je po dobu do ukončení povinné školní docházky a následně do dosažení věku 26 let při splnění podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, považováno za tzv. nezaopatřené dítě. V těchto případech platí zcela v plné výši pojistné ...

Kariéra na rodičovské dovolené Kariéra na rodičovské dovolené

S příchodem dítěte většinou odejdou z domácnosti peníze. A dostaví se trochu stresující a nepříjemný nedostatek. Do práce chodí jen jeden z partnerů, druhý se točí kolem dítěte a má pocit, že...

Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů

Nabude-li jeden z manželů za trvání manželství podíl v obchodní společnosti, nestává se druhý z manželů zároveň společníkem ve společnosti. Avšak má právo na to, aby se v případě rozvodu manželství, vypořádala hodnota tohoto obchodního podílu.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka