facebook
Dobré odpoledne, je čtvrtek 8.6.2023 a svátek slaví Medard

Výměnek v novém občanském zákoníku


Ilustrační fotografie


V novém občanském zákoníku bude s účinností od 1.1.2014 zaveden institut tzv. výměnku. Mohlo by se zdát, že se jedná o zcela nové ujednání, ale ve své podstatě jde o věcné břemeno dožití. Výměnek je v novém občanském zákoníku upraven v ustanovení § 2707 a násl.

Podle zákonné úpravy se jedná o právo sjednávané ve prospěch prodejce nemovitosti příp. třetí osobu spočívající v nároku na požitky, úkony či práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na sjednanou dobu určitou. Kupující, který nabývá danou nemovitost, se zároveň zavazuje takové zaopatření poskytnout. Výměnek je tedy možné sjednat v souvislosti s převodem nemovitosti. Přičemž je nutno zdůraznit, že tomu odpovídající právo může být zřízeno nejen ve prospěch prodávajícího, ale i ve prospěch zcela jiné třetí osoby.

Vedle požitků a práv, které si strany smluvně sjednají, má výměnkář (ten, v jehož prospěch je výměnek sjednán) právo na zajištění pomoci v případě nemoci, úrazu nebo nouze. Pro splnění této povinností postačuje zprostředkování umístění ve zdravotnickém zařízení, přičemž povinná osoba není současně vázána k náhradě nákladů s tím spojených. Ledaže by se k tomu smluvně zavázala, nebo by tato povinnost plynula ze zvláštní právní úpravy.  Vedle toho se může jednat o pomoc spočívající v úklidu domácnosti, nákup potravin či léků.

Zákon počítá i se situací, že v průběhu fungování sjednaného výměnku dojde ke změně poměrů na straně povinné osoby, která již není schopna zajišťovat sjednané úkony. V takovém případě se mohou strany dohodnout, že namísto naturálního plnění bude poskytnuto peněžité plnění ve formě důchodu. Nedojde-li k dohodě, rozhodne soud. Cílem je, aby výměnkář měl stále zajištěnou stejnou životní úroveň, k jejímuž naplnění strany výměnek sjednávaly.

Počítá se s tím, že v praxi to napomůže i trhu s realitami, kdy zájemce o koupi nemovitosti dohodne s prodávajícím smlouvu o výměnku, na jejímž základě mu umožní, aby v nemovitosti dále bydlel, popřípadě aby požíval úrodu, za což nebude hradit s tím spojené náklady, ale odrazí se to na kupní ceně. Pro kupujícího to bude samozřejmě spekulace, protože nemůže dopředu odhadnout, jak dlouho bude výměnek trvat, je-li sjednáván na dožití výměnkáře.

Zájezd v novém občanském zákoníku Zájezd v novém občanském zákoníku

Stávající občanský zákoník upravuje tzv. cestovní smlouvu. Od této terminologie však nový občanský zákoník od 1.1.2014 upouští a užívá základního pojmu zájezd, a proto se uzavírá smlouva o zájezdu. Tímto termínem se rozumí...

Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku

V současné právní úpravě občanskoprávních vztahů, jejíž účinnost by měla skončit ke dni 31.12.2013, je zvíře považováno za věc a nepožívá proto tolik ochrany, kolik by mělo. Každý, kdo má nějaké zvíře potvrdí, že zvíře určitě není...

Spotřebitel v novém občanském zákoníku Spotřebitel v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník má vstoupit v účinnost od 1. ledna 2014 a nahrazuje dosavadní právní úpravu občanského zákoníku, který v sobě mimo jiné zahrnoval i ustanovení na ochranu spotřebitele v souvislosti s uzavíráním závazkových...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka