facebook
Příjemnou noc, je úterý 18.6.2024 a svátek slaví Leoš

Výměnek v novém občanském zákoníku


Ilustrační fotografie


V novém občanském zákoníku bude s účinností od 1.1.2014 zaveden institut tzv. výměnku. Mohlo by se zdát, že se jedná o zcela nové ujednání, ale ve své podstatě jde o věcné břemeno dožití. Výměnek je v novém občanském zákoníku upraven v ustanovení § 2707 a násl.

Podle zákonné úpravy se jedná o právo sjednávané ve prospěch prodejce nemovitosti příp. třetí osobu spočívající v nároku na požitky, úkony či práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na sjednanou dobu určitou. Kupující, který nabývá danou nemovitost, se zároveň zavazuje takové zaopatření poskytnout. Výměnek je tedy možné sjednat v souvislosti s převodem nemovitosti. Přičemž je nutno zdůraznit, že tomu odpovídající právo může být zřízeno nejen ve prospěch prodávajícího, ale i ve prospěch zcela jiné třetí osoby.

Vedle požitků a práv, které si strany smluvně sjednají, má výměnkář (ten, v jehož prospěch je výměnek sjednán) právo na zajištění pomoci v případě nemoci, úrazu nebo nouze. Pro splnění této povinností postačuje zprostředkování umístění ve zdravotnickém zařízení, přičemž povinná osoba není současně vázána k náhradě nákladů s tím spojených. Ledaže by se k tomu smluvně zavázala, nebo by tato povinnost plynula ze zvláštní právní úpravy.  Vedle toho se může jednat o pomoc spočívající v úklidu domácnosti, nákup potravin či léků.

Zákon počítá i se situací, že v průběhu fungování sjednaného výměnku dojde ke změně poměrů na straně povinné osoby, která již není schopna zajišťovat sjednané úkony. V takovém případě se mohou strany dohodnout, že namísto naturálního plnění bude poskytnuto peněžité plnění ve formě důchodu. Nedojde-li k dohodě, rozhodne soud. Cílem je, aby výměnkář měl stále zajištěnou stejnou životní úroveň, k jejímuž naplnění strany výměnek sjednávaly.

Počítá se s tím, že v praxi to napomůže i trhu s realitami, kdy zájemce o koupi nemovitosti dohodne s prodávajícím smlouvu o výměnku, na jejímž základě mu umožní, aby v nemovitosti dále bydlel, popřípadě aby požíval úrodu, za což nebude hradit s tím spojené náklady, ale odrazí se to na kupní ceně. Pro kupujícího to bude samozřejmě spekulace, protože nemůže dopředu odhadnout, jak dlouho bude výměnek trvat, je-li sjednáván na dožití výměnkáře.

Způsob náhrady škody na majetku Způsob náhrady škody na majetku

Vznikne-li vám škoda na majetku, máte nárok při splnění zákonných předpokladů na její náhradu. Odškodnění je nutné bezodkladně uplatnit u odpovědného subjektu, který má samozřejmě právo přesvědčit se o tom, zda za vzniklou škodu skutečně odpovídá.

Vykradené vozidlo na parkovišti

Vykradení vozidla je obecně bohužel poměrně běžnou záležitostí. V České republice je průměrně ročně hlášeno 50.000 vykradení vozidel, přičemž samozřejmě nejsou hlášena všechna. Na trhu je velké množství ochranných mechanismů,

Odpovědnost za škodu na odložených věcech

Každý z nás si pravidelně odkládá své věci během celé řady činností. Ať již je to návštěva restaurace, divadla, lékaře apod., jedná se o aktivity, při nichž si odkládáme saka, kabáty atd. Zároveň nám na těchto odložených věcech může vzniknout škoda.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka