facebook
Dobré dopoledne, je středa 28.7.2021 a svátek slaví Viktor

Zájezd v novém občanském zákoníku


Ilustrační fotografie


Stávající občanský zákoník upravuje tzv. cestovní smlouvu. Od této terminologie však nový občanský zákoník od 1.1.2014 upouští a užívá základního pojmu zájezd, a proto se uzavírá smlouva o zájezdu. Tímto termínem se rozumí souhrn služeb cestovního ruchu, jestliže jsou poskytovány na dobu delší než 24 hodin nebo pokud zahrnují přenocování, a alespoň dvě z poskytovaných plnění zahrnují dopravu, ubytování a další služby cestovního ruchu, která tvoří podstatnou část nabízených služeb.

Tyto další služby mohou spočívat například v zajištění fakultativních výletů, animačních dětských programů apod.

Zájezd se sjednává uzavřením smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a pořadatelem, který se zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. Smlouva o zájezdu již nemusí být ze zákona uzavírána v písemné formě, nicméně z hlediska zajištění právní jistoty a následného prokazování sjednaných podmínek, to lze jedině doporučit.

V případě, že by smlouva nebyla v písemné podobě uzavřena, je pořadatel povinen vydat zákazníkovi potvrzení o zájezdu. V tomto potvrzení je pořadatel povinen označit smluvní strany, dostatečně určitě vymezit sjednaný zájezd, údaj o ceně, údaj o možnosti a formě uplatnění práv z porušení povinností pořadatele včetně lhůty, ve které tak může učinit.  

Nový občanský zákoník vymezuje, co se rozumí pořadatelem. Je jím osoba, která přímo nebo prostřednictvím třetích osob, nabízí v rámci své podnikatelské činnosti veřejnosti nebo skupině osob zájezd. Zákazník je tak nově plně chráněn, bez ohledu na to, zda daná osoba má konkrétní podnikatelské oprávnění k provozování cestovní kanceláře či nikoli.

Poměrně velkou novinkou je zavedení práva na odškodnění v případě, že došlo k narušení dovolené. Zákon tak nově ukládá pořadateli povinnost nahradit zákazníkovi při porušení povinností vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, a to zejména pro případy, že byl zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. O konkrétním způsobu odškodnění újmy již nový občanský zákoník v části týkající zájezdu nehovoří. Obecná ustanovení o způsobu a náhradě škody uvádějí, že nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním, které musí být poskytnuto v penězích, jestliže jiný způsob nezajistí skutečnou a dostatečně účinnou náhradu vzniklé újmy. Konkrétní návod na odškodnění tak zákon nedává, bude tedy záležet vždy na konkrétních okolnostech a v případě sporu to posoudí až soud.

Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku

V současné právní úpravě občanskoprávních vztahů, jejíž účinnost by měla skončit ke dni 31.12.2013, je zvíře považováno za věc a nepožívá proto tolik ochrany, kolik by mělo. Každý, kdo má nějaké zvíře potvrdí, že zvíře určitě není...

Výměnek v novém občanském zákoníku Výměnek v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku bude s účinností od 1.1.2014 zaveden institut tzv. výměnku. Mohlo by se zdát, že se jedná o zcela nové ujednání, ale ve své podstatě jde o věcné břemeno dožití. Výměnek je v novém občanském...

Spotřebitel v novém občanském zákoníku Spotřebitel v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník má vstoupit v účinnost od 1. ledna 2014 a nahrazuje dosavadní právní úpravu občanského zákoníku, který v sobě mimo jiné zahrnoval i ustanovení na ochranu spotřebitele v souvislosti s uzavíráním závazkových...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka