facebook
Příjemnou noc, je sobota 5.12.2020 a svátek slaví Mikuláš

Zájezd v novém občanském zákoníku


Ilustrační fotografie


Stávající občanský zákoník upravuje tzv. cestovní smlouvu. Od této terminologie však nový občanský zákoník od 1.1.2014 upouští a užívá základního pojmu zájezd, a proto se uzavírá smlouva o zájezdu. Tímto termínem se rozumí souhrn služeb cestovního ruchu, jestliže jsou poskytovány na dobu delší než 24 hodin nebo pokud zahrnují přenocování, a alespoň dvě z poskytovaných plnění zahrnují dopravu, ubytování a další služby cestovního ruchu, která tvoří podstatnou část nabízených služeb.

Tyto další služby mohou spočívat například v zajištění fakultativních výletů, animačních dětských programů apod.

Zájezd se sjednává uzavřením smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a pořadatelem, který se zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. Smlouva o zájezdu již nemusí být ze zákona uzavírána v písemné formě, nicméně z hlediska zajištění právní jistoty a následného prokazování sjednaných podmínek, to lze jedině doporučit.

V případě, že by smlouva nebyla v písemné podobě uzavřena, je pořadatel povinen vydat zákazníkovi potvrzení o zájezdu. V tomto potvrzení je pořadatel povinen označit smluvní strany, dostatečně určitě vymezit sjednaný zájezd, údaj o ceně, údaj o možnosti a formě uplatnění práv z porušení povinností pořadatele včetně lhůty, ve které tak může učinit.  

Nový občanský zákoník vymezuje, co se rozumí pořadatelem. Je jím osoba, která přímo nebo prostřednictvím třetích osob, nabízí v rámci své podnikatelské činnosti veřejnosti nebo skupině osob zájezd. Zákazník je tak nově plně chráněn, bez ohledu na to, zda daná osoba má konkrétní podnikatelské oprávnění k provozování cestovní kanceláře či nikoli.

Poměrně velkou novinkou je zavedení práva na odškodnění v případě, že došlo k narušení dovolené. Zákon tak nově ukládá pořadateli povinnost nahradit zákazníkovi při porušení povinností vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, a to zejména pro případy, že byl zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. O konkrétním způsobu odškodnění újmy již nový občanský zákoník v části týkající zájezdu nehovoří. Obecná ustanovení o způsobu a náhradě škody uvádějí, že nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním, které musí být poskytnuto v penězích, jestliže jiný způsob nezajistí skutečnou a dostatečně účinnou náhradu vzniklé újmy. Konkrétní návod na odškodnění tak zákon nedává, bude tedy záležet vždy na konkrétních okolnostech a v případě sporu to posoudí až soud.

Pacht v novém občanském zákoníku Pacht v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku, který nabude účinnosti od 1. ledna 2014 se vyskytuje zcela nový pojem „pacht“. Společně s nájmem se jedná o právo dočasně užívat cizí věc. Pacht v sobě navíc zahrnuje přidanou hodnotu v podobě práva...

Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway

V dnešní době již není moderní dopravní prostředek Segway ničím ojedinělým. Zejména v našem hlavním městě je celá řada společností, které se zabývají poskytováním služeb spočívajících v zapůjčení a jízdě s dopravním ...

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014 Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014

Smlouva o smlouvě budoucí je pro občanskoprávní vztahy upravena v občanském zákoníku. Tento právní předpis bude kompletně a reformně nahrazen novým občanským zákoníkem, jehož účinnost by měla nastat od 1. ledna 2014.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka