facebook
Dobré dopoledne, je středa 1.2.2023 a svátek slaví Nela

Spotřebitel v novém občanském zákoníku


Ilustrační fotografie


Nový občanský zákoník má vstoupit v účinnost od 1. ledna 2014 a nahrazuje dosavadní právní úpravu občanského zákoníku, který v sobě mimo jiné zahrnoval i ustanovení na ochranu spotřebitele v souvislosti s uzavíráním závazkových vztahů. Tato ochrana má přetrvávat i v rámci nového občanského zákoníku. Obecně však lze konstatovat, že v této části nejsou příliš výrazné změny. Režim práv spotřebitele stále vychází z evropských požadavků tak, aby bylo docíleno jednotné úpravy v jednotlivých členských zemích evropského společenství.

Spotřebitel je v novém občanském zákoníku označen následovně: „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ Z podstaty této definice je zřejmé, že spotřebitelem může být pouze fyzická osoba.

Nový občanský zákoník zavádí namísto termínu spotřebitelské smlouvy, což v mnohých případech evokovalo existenci samostatného smluvního typu, pojem smlouvy uzavírané se spotřebitelem. Jedná se tak o smlouvy, které uzavírá se spotřebitelem podnikatel. Pro spotřebitele je zejména významné, aby jim byla zachována a poskytována ochrana při uzavírání smluv distančním způsobem neboli na dálku a smluv, k jejichž sjednání dojde mimo prostory obvyklé k podnikání.

Dobrou zprávou pro spotřebitele je skutečnost, že zůstala zachována možnost odstoupit od uzavřené smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě. Dosud bylo nezbytné, aby spotřebitel v této lhůtě doručil odstoupení přímo dodavateli. Od ledna 2014 však bude postačovat, že v této lhůtě odstoupení pouze odešle a bude tak nerozhodné, kdy dojde fyzicky danému podnikateli.

Pokud jde o prostory, které nejsou pro podnikání obvyklé, lze si představit veřejné prostranství, dům či byt spotřebitele apod. Vedle toho zákon ještě výslovně zmiňuje i uzavření smlouvy během zájezdu, který organizuje obchodník za účelem reklamy svého zboží či služeb. Toto ustanovení je reakcí na stále narůstající případy zneužívání zájezdových prodejů. A dále je výslovně pamatováno i na situaci, kdy obchodník osloví spotřebitele na veřejnosti a následně s ním uzavře smlouvu ve své provozovně. Taková smlouva pak podléhá režimu smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání. Otázkou však zůstává, jakým způsobem bude daný průběh událostí dokazován.

Náhrada škody na zdraví podle nového občanského zákoníku Náhrada škody na zdraví podle nového občanského zákoníku

Náhrada škody na zdraví zaznamená v novém občanském zákoníku změny, zejména pokud jde o formu a rozsah odškodnění. Stávající právní úprava stála na již přežitých ustanoveních, zvláště pokud jde o vyčíslení náhrady...

Pacht v novém občanském zákoníku Pacht v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku, který nabude účinnosti od 1. ledna 2014 se vyskytuje zcela nový pojem „pacht“. Společně s nájmem se jedná o právo dočasně užívat cizí věc. Pacht v sobě navíc zahrnuje přidanou hodnotu v podobě práva...

Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway

V dnešní době již není moderní dopravní prostředek Segway ničím ojedinělým. Zejména v našem hlavním městě je celá řada společností, které se zabývají poskytováním služeb spočívajících v zapůjčení a jízdě s dopravním ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka