facebook
Dobré odpoledne, je pondělí 15.7.2024 a svátek slaví Luboš

Náhrada škody na zdraví podle nového občanského zákoníku


Ilustrační fotografie


Náhrada škody na zdraví zaznamená v novém občanském zákoníku změny, zejména pokud jde o formu a rozsah odškodnění. Stávající právní úprava stála na již přežitých ustanoveních, zvláště pokud jde o vyčíslení náhrady škody ve formě jednorázového odškodnění pro blízké pozůstalé v případě úmrtí. Tyto částky byly fixně stanoveny bez ohledu na konkrétní a individuální vazby pozůstalých k zemřelému.

Stejně tak byla již zastaralá právní úprava reparace poskytované jako kompenzace bolestí a ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalých následků). Pro hodnocení jednotlivých případů poškození zdraví se výše odškodnění odvíjela od bodového hodnocení provedeného na základě vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Jednotlivé částky však ve výsledku neodpovídaly škodě, která ve skutečnosti poškozenému vznikla. Proto poškozenému nezbývalo nic jiného, než se pokusit o další reparaci prostřednictvím soudního řízení na ochranu osobnosti. Musel tak vyvolat dva soudní spory, což sebou ale přinášelo i zvýšené náklady.

Nová právní úprava se zaměřuje na posílení náhrady škody na zdraví, a to ve formě peněžité náhrady, která by měla být určena individuálně v závislosti na daném konkrétním případě. Velký důraz se klade i na odškodnění nemajetkové újmy, výslovně zmíněné v podobě duševních útrap. Vliv na samotné odškodnění bude mít i osoba škůdce. Význam tak bude mít skutečnost, zda škůdce způsobil škodu úmyslně, z nějaké zavrženíhodné pohnutky či motivu.

Při odškodnění tak bude mít poškozený nárok na náhradu újmy odpovídající vytrpěným bolestem a případně další související nemajetkové újmy. A dále pak náhradu za ztížení společenského uplatnění v případě, že v důsledku poškození zdraví vznikla poškozenému překážka tzv. lepší budoucnosti.  Žádné bližší určení konkrétní výše kompenzace zákon neuvádí. Bude tak záležet na rozhodovací praxi, jakým způsobem se s touto právní úpravou vypořádá.

Odškodnění pozůstalých v případě úmrtí poškozeného již nebude vyčísleno konkrétní pevnou částkou, jako tomu bylo dosud, ale nahradí se tzv. duševní útrapy s událostí spojené. Bude tedy u jednotlivých oprávněných osob nutné blíže zkoumat, jaký měly vztah k poškozenému a jak hluboce jeho ztrátu pociťují. Nově náleží náhrada škody blízkým osobám poškozeného i v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví.  Jedno z měřítek, které zákon uvádí, je zásada slušnosti. Soudní rozhodovací činnost bude v tomto ohledu více zatížena. S tím je však spojeno i riziko možných průtahů v soudním řízení.

Způsob náhrady škody na majetku Způsob náhrady škody na majetku

Vznikne-li vám škoda na majetku, máte nárok při splnění zákonných předpokladů na její náhradu. Odškodnění je nutné bezodkladně uplatnit u odpovědného subjektu, který má samozřejmě právo přesvědčit se o tom, zda za vzniklou škodu skutečně odpovídá.

Vykradené vozidlo na parkovišti

Vykradení vozidla je obecně bohužel poměrně běžnou záležitostí. V České republice je průměrně ročně hlášeno 50.000 vykradení vozidel, přičemž samozřejmě nejsou hlášena všechna. Na trhu je velké množství ochranných mechanismů,

Odpovědnost za škodu na odložených věcech

Každý z nás si pravidelně odkládá své věci během celé řady činností. Ať již je to návštěva restaurace, divadla, lékaře apod., jedná se o aktivity, při nichž si odkládáme saka, kabáty atd. Zároveň nám na těchto odložených věcech může vzniknout škoda.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka