facebook
Dobré ráno, je sobota 18.9.2021 a svátek slaví Kryštof

Náhrada škody na zdraví podle nového občanského zákoníku


Ilustrační fotografie


Náhrada škody na zdraví zaznamená v novém občanském zákoníku změny, zejména pokud jde o formu a rozsah odškodnění. Stávající právní úprava stála na již přežitých ustanoveních, zvláště pokud jde o vyčíslení náhrady škody ve formě jednorázového odškodnění pro blízké pozůstalé v případě úmrtí. Tyto částky byly fixně stanoveny bez ohledu na konkrétní a individuální vazby pozůstalých k zemřelému.

Stejně tak byla již zastaralá právní úprava reparace poskytované jako kompenzace bolestí a ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalých následků). Pro hodnocení jednotlivých případů poškození zdraví se výše odškodnění odvíjela od bodového hodnocení provedeného na základě vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Jednotlivé částky však ve výsledku neodpovídaly škodě, která ve skutečnosti poškozenému vznikla. Proto poškozenému nezbývalo nic jiného, než se pokusit o další reparaci prostřednictvím soudního řízení na ochranu osobnosti. Musel tak vyvolat dva soudní spory, což sebou ale přinášelo i zvýšené náklady.

Nová právní úprava se zaměřuje na posílení náhrady škody na zdraví, a to ve formě peněžité náhrady, která by měla být určena individuálně v závislosti na daném konkrétním případě. Velký důraz se klade i na odškodnění nemajetkové újmy, výslovně zmíněné v podobě duševních útrap. Vliv na samotné odškodnění bude mít i osoba škůdce. Význam tak bude mít skutečnost, zda škůdce způsobil škodu úmyslně, z nějaké zavrženíhodné pohnutky či motivu.

Při odškodnění tak bude mít poškozený nárok na náhradu újmy odpovídající vytrpěným bolestem a případně další související nemajetkové újmy. A dále pak náhradu za ztížení společenského uplatnění v případě, že v důsledku poškození zdraví vznikla poškozenému překážka tzv. lepší budoucnosti.  Žádné bližší určení konkrétní výše kompenzace zákon neuvádí. Bude tak záležet na rozhodovací praxi, jakým způsobem se s touto právní úpravou vypořádá.

Odškodnění pozůstalých v případě úmrtí poškozeného již nebude vyčísleno konkrétní pevnou částkou, jako tomu bylo dosud, ale nahradí se tzv. duševní útrapy s událostí spojené. Bude tedy u jednotlivých oprávněných osob nutné blíže zkoumat, jaký měly vztah k poškozenému a jak hluboce jeho ztrátu pociťují. Nově náleží náhrada škody blízkým osobám poškozeného i v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví.  Jedno z měřítek, které zákon uvádí, je zásada slušnosti. Soudní rozhodovací činnost bude v tomto ohledu více zatížena. S tím je však spojeno i riziko možných průtahů v soudním řízení.

Zájezd v novém občanském zákoníku Zájezd v novém občanském zákoníku

Stávající občanský zákoník upravuje tzv. cestovní smlouvu. Od této terminologie však nový občanský zákoník od 1.1.2014 upouští a užívá základního pojmu zájezd, a proto se uzavírá smlouva o zájezdu. Tímto termínem se rozumí...

Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku

V současné právní úpravě občanskoprávních vztahů, jejíž účinnost by měla skončit ke dni 31.12.2013, je zvíře považováno za věc a nepožívá proto tolik ochrany, kolik by mělo. Každý, kdo má nějaké zvíře potvrdí, že zvíře určitě není...

Výměnek v novém občanském zákoníku Výměnek v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku bude s účinností od 1.1.2014 zaveden institut tzv. výměnku. Mohlo by se zdát, že se jedná o zcela nové ujednání, ale ve své podstatě jde o věcné břemeno dožití. Výměnek je v novém občanském...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka