facebook
Dobré dopoledne, je středa 1.2.2023 a svátek slaví Nela

Smlouva o půjčce v novém kabátě


Ilustrační fotografie


Nový občanský zákoník již od 1. ledna 2014 nepočítá s pojmem půjčka, což však neznamená, že by tento institut zcela vymizel z občanskoprávních vztahů. Bude jen upraven, a to zejména terminologicky. Napříště tedy již nebude možné uzavřít smlouvu o půjčce, ale smlouvu o zápůjčce. Subjekty této smlouvy již nebude věřitel a dlužník, ale zapůjčitel a vydlužitel.

Zapůjčitel tak bude přenechávat vydlužiteli zastupitelnou věc (nejčastěji určenou peněžní částku) tak, aby ji po určitou dobu užíval a poté vrátil věc stejného druhu. Tím bude mezi účastníky uzavřena smlouva o zápůjčce. Je-li předmětem zápůjčky nepeněžitá věc, je vydlužitel povinen vrátit věc stejného druhu, a to bez rozdílu, zda v mezidobí cena takové věci stoupla či klesla.

V případě peněžité zápůjčky je možné i nadále sjednávat úroky, které vydlužitel zapůjčiteli uhradí ve sjednané době. Jedná se o plnění jako výhoda pro zapůjčitele za poskytnutí zápůjčky. Obdobně lze v případě nepeněžité zápůjčky sjednat, že vydlužitel nejenom, že vrátí zapůjčenou věc stejného druhu, ale navíc k tomu poskytne plnění přiměřeně většího množství nebo věc lepší jakosti.

Zákon nestanoví písemnou formu jako povinnou náležitost smlouvy, nicméně to lze z hlediska právní jistoty jedině doporučit oběma stranám. Při sjednávání zápůjčky si strany mohou dojednat termín splatnosti, do kdy má být zápůjčka vrácena. Obě strany tak mají jistotu o dni, ve kterém má vydlužitel vrátit danou věc zapůjčiteli. Není-li taková lhůta stanovena, neznamená to neplatnost smlouvy. Splatnost je v takovém případě vázaná na vypovězení celé smlouvy.  Výpovědní lhůta je šest týdnů, pokud si strany nesjednaly něco jiného.

Zápůjčku je možné vracet i postupně ve formě splátek, jestliže to tak bylo dojednáno. V takovém případě je zapůjčiteli dáno právo od smlouvy odstoupit a požadovat okamžité vrácení zápůjčky včetně sjednaných úroků, a to za podmínky, že se vydlužitel dostal do prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

Může manžel půjčit peníze druhému manželovi? Může manžel půjčit peníze druhému manželovi?

Manželé mají uzavřením manželství veškerý majetek, který v manželství nabudou, součástí souboru označeného jako společné jmění manželů. Z tohoto pravidla samozřejmě existují výjimky, kdy manželé nabývají majetek...

Poplatky za vedení úvěrového účtu

Banky si pravidelně účtují poplatky za vedení zvláštního úvěrového účtu zřízeného k hypotéce či spotřebitelskému úvěru. Jedná se však o poplatek, za který klienti banky nedostávají žádané protiplnění. Klienti banky si takové počínání...

Smlouva o půjčce

Chystáte se někomu půjčit peníze? Pak byste v prvé řadě neměli zapomenout na uzavření smlouvy o půjčce. Smlouva o půjčce musí v první řadě obsahovat závazek věřitele poskytnout dlužníkovi určitou finanční částku a tomu musí odpovídat...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka