facebook
Dobrý podvečer, je čtvrtek 29.2.2024 a svátek slaví Bedřich

Smlouva o půjčce v novém kabátě


Ilustrační fotografie


Nový občanský zákoník již od 1. ledna 2014 nepočítá s pojmem půjčka, což však neznamená, že by tento institut zcela vymizel z občanskoprávních vztahů. Bude jen upraven, a to zejména terminologicky. Napříště tedy již nebude možné uzavřít smlouvu o půjčce, ale smlouvu o zápůjčce. Subjekty této smlouvy již nebude věřitel a dlužník, ale zapůjčitel a vydlužitel.

Zapůjčitel tak bude přenechávat vydlužiteli zastupitelnou věc (nejčastěji určenou peněžní částku) tak, aby ji po určitou dobu užíval a poté vrátil věc stejného druhu. Tím bude mezi účastníky uzavřena smlouva o zápůjčce. Je-li předmětem zápůjčky nepeněžitá věc, je vydlužitel povinen vrátit věc stejného druhu, a to bez rozdílu, zda v mezidobí cena takové věci stoupla či klesla.

V případě peněžité zápůjčky je možné i nadále sjednávat úroky, které vydlužitel zapůjčiteli uhradí ve sjednané době. Jedná se o plnění jako výhoda pro zapůjčitele za poskytnutí zápůjčky. Obdobně lze v případě nepeněžité zápůjčky sjednat, že vydlužitel nejenom, že vrátí zapůjčenou věc stejného druhu, ale navíc k tomu poskytne plnění přiměřeně většího množství nebo věc lepší jakosti.

Zákon nestanoví písemnou formu jako povinnou náležitost smlouvy, nicméně to lze z hlediska právní jistoty jedině doporučit oběma stranám. Při sjednávání zápůjčky si strany mohou dojednat termín splatnosti, do kdy má být zápůjčka vrácena. Obě strany tak mají jistotu o dni, ve kterém má vydlužitel vrátit danou věc zapůjčiteli. Není-li taková lhůta stanovena, neznamená to neplatnost smlouvy. Splatnost je v takovém případě vázaná na vypovězení celé smlouvy.  Výpovědní lhůta je šest týdnů, pokud si strany nesjednaly něco jiného.

Zápůjčku je možné vracet i postupně ve formě splátek, jestliže to tak bylo dojednáno. V takovém případě je zapůjčiteli dáno právo od smlouvy odstoupit a požadovat okamžité vrácení zápůjčky včetně sjednaných úroků, a to za podmínky, že se vydlužitel dostal do prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

Poplatky za vedení úvěrového účtu

Banky si pravidelně účtují poplatky za vedení zvláštního úvěrového účtu zřízeného k hypotéce či spotřebitelskému úvěru. Jedná se však o poplatek, za který klienti banky nedostávají žádané protiplnění. Klienti banky si takové počínání...

Smlouva o půjčce

Chystáte se někomu půjčit peníze? Pak byste v prvé řadě neměli zapomenout na uzavření smlouvy o půjčce. Smlouva o půjčce musí v první řadě obsahovat závazek věřitele poskytnout dlužníkovi určitou finanční částku a tomu musí odpovídat...

Rozhodčí doložka Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách problémem posledních let, kdy se stále četněji začaly rozhodčí doložky sjednávat právě se spotřebiteli. Nejčastěji k tomu docházelo tak, že ani sám spotřebitel si nebyl při uzavírání...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka