facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 7.12.2023 a svátek slaví Ambrož

Přídavky na dítě


Ilustrační fotografie


Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.


Zákon stanoví, že nárok na tuto sociální dávku má nezaopatřené dítě za splnění dalších podmínek. Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě, které dosud neukončilo povinnou školní docházku. Po jejím ukončení se jedná o dítě do 26 let věku za podmínky, že:

a)      se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo

b)      nepřipravuje se na budoucí povolání ani nemůže pracovat z důvodu úrazu nebo nemoci, nebo

c)       z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno soustavně pracovat.


Další zákonnou podmínkou nároku na přídavky na dítě je, že dosahovaný příjem v rodině nesmí převyšovat částku, kterou získáme součinem částky životního minima rodiny se stanoveným koeficientem 2,4. Jsou-li tyto podmínky splněny, náleží nezaopatřenému dítěti přídavky na dítě ve výši 500,-Kč pro dítě do 6 let, ve výši 610,-Kč pro dítě ve věku od 6 do 15 let a ve výši 700,-Kč pro dítě ve věku od 15 do 26 let. Přídavky na dítě se vyplácejí měsíčně.


Přídavky na dítě
se nevyplácejí automaticky. Oprávněná osoba (jde-li o nezletilého, tak jeho zákonný zástupce) podává žádost o vyplácení přídavku na dítě u krajské pobočky úřadu práce.

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti

Současná právní úprava nemocenské spíše motivuje zaměstnance k tomu, aby pokud možno nebyl ve stavu pracovní neschopnosti. V důsledku toho raději chodí do zaměstnání i během nemoci, popřípadě si pro nezbytně nutnou dobu léčení čerpá dovolenou.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka