facebook
Dobrý večer, je neděle 18.8.2019 a svátek slaví Helena

Kontrola režimu při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem


Ilustrační fotografie


Pracovní neschopnost je zákoníkem práce akceptovaná překážka v práci, během které ale musí zaměstnanec dodržovat jistý režim, který je pak následně možné kontrolovat. Tento režim je určen v potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, které na předepsaném tiskopisu vystavuje ošetřující lékař. Zásadně je zde vymezeno zejména místo, kde se bude zaměstnanec zdržovat po dobu pracovní neschopnosti a v jakém rozsahu. To znamená, že jsou zde lékařem rozepsané vycházky.

V období vycházek se tak zaměstnanec nemusí zdržovat na udaném místě. Rozsah samotných vycházek určí ošetřující lékař v závislosti na zdravotním stavu pacienta, přičemž celkový denní rozsah může být nejvýše 6 hodin, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Pouze výjimečně v zákonem stanovených případech lze určit tzv. neomezené vycházky, jejichž individuální podobu si určuje sám zaměstnanec. K tomu je však nutný souhlas okresní správy sociálního zabezpečení.  

Do 31. 12. 2013 je zaměstnavatel oprávněn provádět kontroly u práce neschopného zaměstnance po dobu prvních 21 kalendářních dnů. Od 1. 1. 2014 je to pak po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Zaměstnavatel má právo kontrolovat, zda se zaměstnanec zdržuje na udaném místě a jestli dodržuje stanovený rozsah povolených vycházek. Zjistí-li zaměstnavatel porušení stanoveného režimu, sepíše o tom záznam, jehož stejnopis předá zaměstnanci, okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři. V takových případech má zaměstnavatel právo snížit nebo nevyplatit náhradu mzdy poskytovanou při pracovní neschopnosti, a to s přihlédnutím k závažnosti takového porušení. Jestliže dané pochybení zaměstnance dosahuje intenzity porušení zvlášť hrubým způsobem, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi. Nelze však současně zaměstnance sankcionovat na náhradě mzdy a dát mu výpověď z pracovního poměru.

Šikana a diskriminace na pracovišti

Šikanou na pracovišti se rozumí různé formy nepříjemných, nepřátelských až ponižujících pracovněprávních vztahů, které se na pracovišti nevyskytují pouze ojediněle, ale mají dlouhodobější charakter.

Zákaz kouření na pracovišti

Zákonem jsou vymezena určitá pracoviště, u nichž je zaměstnavatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření. Vedle toho je stanoven obecný zákaz kouření na pracovišti, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Výdělečná činnost při pobírání rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek se čerpá za podmínky řádné, celodenní a osobní péče o dítě. Jestliže bychom dané ustanovení vyložili dle přesného znění, znamenalo by to nemožnost výdělečné činnosti při pobírání rodičovského příspěvku.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka