facebook
Dobré odpoledne, je čtvrtek 8.6.2023 a svátek slaví Medard

Povinnost předžalobní výzvy


Ilustrační fotografie


Mezi částí veřejnosti panovalo přesvědčení o tom, že je věřitel povinen poslat dlužníkovi výzvu popř. upomínku o zaplacení dluhu před tím, než podá žalobu o zaplacení dluhu k příslušnému soudu. Vedle toho převládaly názory, že přeci dlužník má o svém dluhu povědomí, a není proto povinnost jej upomínat a vyzývat ho k zaplacení poté, co nastala splatnost jeho dluhu.

 

S účinností od 1. ledna 2013 platí nové ustanovení § 142a občanského soudního řádu, které nepřímo zavádí povinnost věřitele zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu. Podle tohoto ustanovení má totiž žalující věřitel nárok na náhradu nákladů řízení (za předpokladu úspěchu ve sporu) jen, jestliže vyzval alespoň 7 dnů před podáním žaloby dlužníka k plnění. Tato povinnost je tedy zavedena pouze ve vztahu k nároku na náhradu nákladů soudního řízení. Na meritum daného sporu však tato povinnost nemá žádný vliv.

 

Zákon nestanoví obsahové náležitosti takové předžalobní výzvy. Základem je bezpochyby řádné označení věřitele, dlužníka a jeho dluhu. Předžalobní výzva musí být dlužníkovi doručena alespoň 7 dnů před samotným podáním žaloby. Toto ustanovení bude v praxi jistě přínosné pro ty dlužníky, kteří na základě předžalobní výzvy svůj dluh obratem uhradí, a neučinili tak již dříve pouze nedbalostním nedopatřením.

Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce


Dítě je po dobu do ukončení povinné školní docházky a následně do dosažení věku 26 let při splnění podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, považováno za tzv. nezaopatřené dítě. V těchto případech platí zcela v plné výši pojistné ...

Kariéra na rodičovské dovolené Kariéra na rodičovské dovolené

S příchodem dítěte většinou odejdou z domácnosti peníze. A dostaví se trochu stresující a nepříjemný nedostatek. Do práce chodí jen jeden z partnerů, druhý se točí kolem dítěte a má pocit, že...

Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů

Nabude-li jeden z manželů za trvání manželství podíl v obchodní společnosti, nestává se druhý z manželů zároveň společníkem ve společnosti. Avšak má právo na to, aby se v případě rozvodu manželství, vypořádala hodnota tohoto obchodního podílu.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka