facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 7.12.2023 a svátek slaví Ambrož

Povinnost předžalobní výzvy


Ilustrační fotografie


Mezi částí veřejnosti panovalo přesvědčení o tom, že je věřitel povinen poslat dlužníkovi výzvu popř. upomínku o zaplacení dluhu před tím, než podá žalobu o zaplacení dluhu k příslušnému soudu. Vedle toho převládaly názory, že přeci dlužník má o svém dluhu povědomí, a není proto povinnost jej upomínat a vyzývat ho k zaplacení poté, co nastala splatnost jeho dluhu.

 

S účinností od 1. ledna 2013 platí nové ustanovení § 142a občanského soudního řádu, které nepřímo zavádí povinnost věřitele zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu. Podle tohoto ustanovení má totiž žalující věřitel nárok na náhradu nákladů řízení (za předpokladu úspěchu ve sporu) jen, jestliže vyzval alespoň 7 dnů před podáním žaloby dlužníka k plnění. Tato povinnost je tedy zavedena pouze ve vztahu k nároku na náhradu nákladů soudního řízení. Na meritum daného sporu však tato povinnost nemá žádný vliv.

 

Zákon nestanoví obsahové náležitosti takové předžalobní výzvy. Základem je bezpochyby řádné označení věřitele, dlužníka a jeho dluhu. Předžalobní výzva musí být dlužníkovi doručena alespoň 7 dnů před samotným podáním žaloby. Toto ustanovení bude v praxi jistě přínosné pro ty dlužníky, kteří na základě předžalobní výzvy svůj dluh obratem uhradí, a neučinili tak již dříve pouze nedbalostním nedopatřením.

Mzda sjednaná ve smlouvě nebo stanovená mzdovým výměrem

V souladu se zákoníkem práce je možné mzdu sjednat přímo v pracovní smlouvě nebo může být jednostranně stanovena mzdovým výměrem. Pro zaměstnance je nepochybně výhodnější, je-li mzda sjednána v pracovní smlouvě.

Záruka za zboží v obchodě nově od ledna 2014

Od 1. ledna 2014 nastane účinnost nového občanského zákoníku, který přinese do občanskoprávních vztahů mnohé změny. Mezi těmito změnami je i odlišná úprava poskytování záruky u zakoupeného zboží.

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života

Škody způsobené v běžném životě na majetku či zdraví třetích osob nejsou ničím ojedinělým. V každodenním životě se může přihodit situace, v níž dojde ke škodě na majetku či zdraví. Může se jednat o...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka