facebook
Příjemnou noc, je středa 19.1.2022 a svátek slaví Ilona

Právní domněnky otcovství


Ilustrační fotografie


Již tradičně se od doby římského práva vychází ze skutečnosti, že matka dítěte je vždy jistá.  S určením otcovství to již tak zřejmé být nemusí a případná neshoda může vést až k soudnímu řízení. V prvé řadě se při určení otcovství řídíme tzv. právními domněnkami.

Podle první domněnky je otcem dítěte manžel matky, jestliže se dítě narodilo v době od uzavření manželství do skončení třístého dne po zániku manželství. Jestliže se však žena znovu provdá, považuje se za otce pozdější manžel, a to i za situace narodí-li se dítě před uplynutím třístého dne od ukončení předchozího manželství. Zjednodušeně řečeno je tedy základem první domněnky otcovství fakt, že otcem dítěte je manžel matky.

Podle další domněnky je otcem dítěte muž, který uznal své otcovství společným prohlášením s matkou učiněným před matričním úřadem nebo soudem. Tímto způsobem lze dokonce určit otcovství i ve vztahu k nenarozenému, ale již počatému dítěti. V praxi se již objevily případy obcházení zákona, kdy matka dítěte učinila souhlasné prohlášení k otcovství s mužem, který nebyl biologickým otcem dítěte. Takový postup je však neoprávněný.

Podle poslední domněnky svědčí otcovství muži, který se intimně stýkal s matkou v době, od které do narození dítěte neuplynulo méně než stoosmdesát a více než třista dnů. K určení otcovství na základě této domněnky je zapotřebí pravomocné rozhodnutí soudu.

Nevypořádaný majetek manželů po rozvodu Nevypořádaný majetek manželů po rozvodu

Rozvedení manželé mají po rozvodu možnost vypořádat si společný majetek a závazky, které v souhrnu tvoří společné jmění manželů. Vypořádání probíhá podle zákonných zásad, a to písemnou dohodou, která musí být opatřena úředně ...

Střídavá výchova

Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte ve společné domácnosti, je nezbytné, aby se dohodli na tom, u kterého z nich bude dítě v péči a jakým způsobem bude druhý z rodičů přispívat na jeho výživu.   Nedohodnou-li se na tom rodiče, rozhodne o tom ...

Rozsah společného jmění manželů

Uzavřou-li partneři manželství, mnohdy si možná ani neuvědomují, co to pro ně bude znamenat po stránce majetkové. Uzavřením manželství totiž manželé začnou veškerý majetek a závazky nabývat do společného vlastnictví. Takový souhrn ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka