facebook
Dobré dopoledne, je sobota 2.12.2023 a svátek slaví Blanka

Nová pravidla nájmu bytu od 1.1.2014


Ilustrační fotografie


Dnem 1.1.2014 má nastat účinnost nového občanského zákoníku, který přinese mnohé změny. Součástí těchto změn jsou i novinky při pronajímání bytů. Touto novou právní úpravou se budou řídit všechny nájmy bytů, i když byly smlouvy uzavřeny za účinnosti předchozí právní úpravy. Pouze vznik nájmu a práva a povinnosti vzniklé do 31.12.2013 se budou posuzovat dle dosavadní právní úpravy.


Nově bude možné uzavřít smlouvu o nájmu bytu i pro případ pronájmu domu, který bude vymezen jako jediný byt. Tím bude nájemce více chráněn. Nově bude stanoveno, že se při sjednání nájmu bytu na dobu delší než 50 let, bude tato smlouva považovat za uzavřenou na dobu neurčitou.  Oproti stávající úpravě bude rozlišeno pro případy důvodů výpovědi nájmu ze strany pronajímatele, zda se tím ukončuje nájem bytu sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou. Zároveň se již nebude vyžadovat souhlas soudu při výpovědi ze strany pronajímatele, jako tomu bylo dosud u některých druhů výpovědi nájmu bytu.


Výpovědní doba zůstává tříměsíční, avšak je připuštěna výjimka pro případ, kdy nájemce porušuje povinnosti zvlášť závažným způsobem. Od 1. ledna 2014 by měla být zcela zrušena povinnost zajistit náhradní byt, ubytování či přístřeší při výpovědi, jako tomu bylo dosud v některých případech.  Nájemce bytu bude mít nově možnost uzavřít pro část bytu smlouvu o podnájmu s třetí osobou, avšak pouze za podmínky, že sám bude v bytě trvale bydlet. V opačném případě bude i nadále potřebovat písemný souhlas pronajímatele.

Vyškrtnutí věcí ze soupisu exekutora

Exekuce může být vedena pouze proti osobě, která je v rozhodnutí označena jako povinný. Stejně tak může být postižen pouze majetek této osoby. Jestliže tedy během exekuce bude zabrán i majetek třetí osoby, může se tato osoba...

Užívání domu v podílovém spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví domu je poměrně běžnou záležitostí. Jedná se o situaci, kdy dům je v podílovém spoluvlastnictví dvou či více osob. Rozsah vlastnictví každého ze spoluvlastníků je vymezen stanoveným spoluvlastnickým podílem.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebývá právě snadnou záležitostí za situace, kdy se údaj týká osoby, která již daný byt či dům neužívá, ale zároveň si nepožádá o zrušení trvalého pobytu.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka